Poradniki komputerowe i informatyczne

Jak złożyć wniosek o zamrożenie CEN PRĄDU na 2023?

Jak złożyć wniosek o zamrożenie CEN PRĄDU w 2023?

Krótki poradnik, w którym pokazuję gdzie znaleźć wniosek, krótko omawiam jak go wypełnić oraz wskazuję, w jaki sposób możemy go złożyć w ENEA S.A – firmy, organizacje pozarządowe, klienci indywidualni.

Gospodarstwa domowe, by skorzystać z ceny energii 693 zł/MWh nie muszą składać oświadczenia.

MINĄŁ TERMIN, ZŁOŻENIE WNIOSKU PO TERMINIE — CO ZROBIĆ?

Spóźniłem się? Jest po terminie. Co się stanie, jeśli złożę wniosek po 30 listopada 2022 roku? Złożenie przez Odbiorcę uprawnionego Oświadczenia po 30 listopada 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono Oświadczenie.

Do kiedy mogę złożyć wniosek? Odbiorca uprawniony musi złożyć Oświadczenie w terminie do 30 listopada 2022 r., aby sprzedawca zastosował wobec niego cenę maksymalną od 1 grudnia 2022 r. lub także w określonych przypadkach od dnia 24 lutego 2022 r.

► Wniosek dla firm, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych (NGO: stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne) znajdziecie na stronach:
Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie – wzór dla klientów TAURON pobierz >>> https://cdn.files.smcloud.net/t/oswiadczenie_tauron.pdf Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie – wzór dla klientów ENEA pobierz >>> https://cdn.files.smcloud.net/t/oswiadczenie_zce_pola.pdf Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie – wzór dla klientów PGE pobierz >>> https://cdn.files.smcloud.net/t/Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej_PGE.pdf
Oświadczenie o zamrożeniu cen prądu w podwyższonym limicie – wzór dla klientów E.ON pobierz >>> https://cdn.files.smcloud.net/t/Oswiadczenie-uprawnionego-odbiorcy-koncowego-energii-elektrycznej_PGE.pdf

► Czy jeżeli mam umowę na stałą cenę prądu do końca 2024 roku to też mam wysyłać oświadczenie?

Nie znam jednoznacznej odpowiedzi i nie wiem, czy będę umiał doradzić. Proponuję kontakt ze sprzedawcą energii. Jak rozumiem zamrożenie cen i maksymalną cenę?

Proponuję przeanalizować, czy obecna cena prądu jest niższa niż ta z początku roku, która ma być ceną obowiązującą w granicach limitu (pojawia się pytanie, z którego dnia cena będzie zamrożona)

Czy cena (ustawowo maksymalna) będzie korzystna/niższa po przekroczeniu limitu niż obecna? Być może nie ma potrzeby składania wniosku, ustawa obowiązuje tylko od 1 grudnia 2022 do 31 grudnia 2023 roku. Jeżeli stała cena, którą Pani posiada jest korzystna, a przede wszystkim niższa niż „zamrożona” i ewentualnie „maksymalna” może Pani spać spokojnie. Oczywiście, to tylko moje zdanie.

► Czy stowarzyszenia też mogą założyć oświadczenie?

Dzień dobry. Nasze stowarzyszenie oraz fundacja złożył wnioski, ponieważ jest „podmiotem prowadzącym * działalność kulturalną* w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby tej działalności”. Także NGO’sy jak najbardziej mogą skorzystać, ustawa dość szeroko traktuje podmioty uprawnione, proszę sprawdzić poniższy artykuł, czy zachodzi przesłanka do skorzystania z art. 2 pkt 2 lit .e , choćby na stronie NGO.pl -> https://publicystyka.ngo.pl/ngo-sy-zaplaca-mniej-za-prad-jesli-zdaza-z-oswiadczeniami-do-konca-listopadaPokaż mniej

► Wniosek jest w formacie PDF i możecie wypełnić go na komputerze.
Potrzebujecie danych firmy/organizacji w tym NAZWĘ, ADRES, NIP, numer i serię dowodu osobistego lub paszportu osób reprezentujących podmiot.
NUMER PUNKTU POBORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ (PPE)
Gdzie znajdę numer PPE? Znajdziesz go na fakturze oraz np. po zalogowaniu do eBOK (w ENEA). W eBOK znajdziesz również datę zawarcia umowy dla danego PPE, którą trzeba wpisać we wniosku. Rzecz jasna data widnieje też na umowie (np. kompleksowej).

UWAGA (dotyczy wniosku w ENEA) – jeśli wypełniasz dokument elektronicznie, zwróć uwagę na poprawne wpisanie daty we wniosku – najpierw rok, potem miesiąc, potem dzień np. 2022.11.28 – dotyczy to zarówno pola DATA ZAWARCIA UMOWY jak i DATY na końcu obok podpisu.

W przypadku umowy, która była zmieniana aneksami, wpisz samą datę zawarcia umowy, bez dat zawarcia aneksów.

Co oznacza zamrożenie ceny i maksymalna cena prądu?

Przeanalizowałem zapisy. Rozumiem to tak – poniżej limitu płacimy cenę za KwH z początku 2022 roku (zamrożoną), natomiast po przekroczeniu limitu płacimy cenę ustawową (maksymalną) – poniżej limitu płacimy cenę za KwH z początku 2022 roku (zamrożoną), natomiast po przekroczeniu limitu płacimy cenę ustawową (maksymalną).

„Dwie formy taniego prądu: Zamrożenie ceny prądu na poziomie z początku 2022 r. – dla gospodarstw domowych, ta niska cena prądu jest limitowana: 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh.

Maksymalna cena prądu: 79 groszy netto za 1 kWh dla firm i instytucji (od 1 grudnia 2022 r. do końca 2023 r.) oraz 69 groszy netto za 1 kWh dla gospodarstw domowych (po wyczerpaniu w 2023 r. limitu 2000 kWh, 2600 kWh i 3000 kWh). Do maksymalnej ceny 79 groszy i 69 groszy trzeba doliczyć podatek VAT i akcyzowy oraz opłaty dystrybucyjne.”

Co ze zużyciem ? Pan przykładowo wpisał we wniosku 1900kWh i powiedział ze do 2000można. Czyli jak mi zakład zużywa 4000kWh to mogę wpisać 4000 czy Max 2000 ?

Dzień dobry. Popełniłem błąd w tłumaczeniu na filmie — w temacie jest zbyt wiele pytań, a mało odpowiedzi.
Niech Pan wpisze *tyle, ile faktycznie szacuje Pan zużyć*, np. na podstawie zużycia z tego roku. W innym komentarzu napisałem, że do ustawowego limitu będzie Pan miał cenę zamrożoną z początku 2022 roku natomiast powyżej już tą maksymalną ustawową.

► Jak oszacować procenty?

W następnej kolumnie – nr 5 – należy podać część energii elektrycznej objętą ceną maksymalną – liczbę tą należy podać w %, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. *W kolejnej kolumnie – nr 6 *- należy wskazać część energii elektrycznej nieobjętą ceną maksymalną – także w %, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W tej kolumnie odbiorca powinien podać szacowaną ilość energii zużywaną na potrzeby jego pozostałej działalności.

„Nie tylko organizacje muszą radzić sobie z ustaleniem, jaka część energii objęta będzie ceną maksymalną. Np. w odniesieniu do przedsiębiorców jedyną pomocą do ustalenia tej definicji są wyjaśnienia przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Co do tej kategorii podmiotów ceną gwarantowaną jest objęta ilość energii zużywana na cele ich podstawowej działalności. W piśmie z 18 listopada 2022 r. przedstawiciele ministerstwa wskazali, że: „Pojęcie działalności podstawowej, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych (…), powinno pokrywać się z zakresem pojęciowym przeważającej działalności gospodarczej w rozumieniu PKD. Zgodnie z Zasadami budowy klasyfikacji PKD(…), stanowiącymi załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (pkt 7): „Przeważającą działalnością jednostki statystycznej jest działalność posiadająca największy udział wskaźnika (np. wartość dodana, produkcja brutto, wartość sprzedaży, wielkość zatrudnienia lub wynagrodzeń) charakteryzującego działalność jednostki. W badaniach statystycznych zalecanym wskaźnikiem służącym do określenia przeważającej działalności jest wartość dodana. Stąd zgodnie z ww. ustawą cenę maksymalna powinno się stosować w zakresie, w jakim przedsiębiorca zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej (w rozumieniu PKD przeważającej) działalności.”

ODRĘCZNIE PODPISANY WNIOSEK


► Wniosek można podpisać odręcznie, wtedy NALEŻY GO ZŁOŻYĆ W BIURZE lub WYSŁAĆ POCZTĄ, skany takich dokumentów nie będą honorowane.

ELEKTRONICZNIE PODPISANY WNIOSEK
► Wniosek można też PODPISAĆ ELEKTRONICZNIE, np. za pomocą PROFILU ZAUFANEGO na stronie (ważne, żeby pobrać go w PDF, a nie w XML, prawidłowy link poniżej): ►
https://moj.gov.pl/nforms/signer/uplo…

► Tak podpisany wniosek przez wszystkie zobligowanego do tego osoby, można wysłać pocztą elektroniczną na adres: ustawa@enea.pl lub złożyć za pomocą konta eBOK: https://ebok.enea.pl/contact/

► Wybierz Zgłoszenia – Zamrożenie cen prądu 2023 jeżeli chcesz wysłać zapytanie lub oświadczenie (dla domu, dla biznesu).
Przypominamy, że elektronicznie przyjmujemy tylko oświadczenia z podpisem elektronicznym. Więcej informacji jest dostępnych w serwisie internetowym enea.pl dla klientów indywidualnych oraz dla klientów biznesowych.

► Czy jestem uprawniony do złożenia wniosku?

Fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie, spółki z o. o. organizacje pozarządowe i pożytku publicznego wpisane do KRS.

► Pod linkiem „wszystkie podmioty z art. 2 pkt 2 lit .e ustawy, zaznaczając te, które najczęściej będą podmiotami działającymi w III sektorze”, czyli podmioty wpisujące w oświadczeniu 4: ► https://publicystyka.ngo.pl/ngo-sy-za…

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r. Informacje jak złożyć wniosek w ENEA znajdziecie: ► https://www.enea.pl/maksymalne-ceny-e…

WIĘCEJ Z ENEA.pl z dnia 28.11.2022:

► Gdzie i w jakiej formie Klient będzie składał Oświadczenie?

Odbiorca uprawniony może złożyć Oświadczenie w następującej formie:
papierowej: – osobiście w BOK (nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja wizyty) albo, – drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie” na adres korespondencyjny: Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań albo,
drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „Oświadczenie” na adres korespondencyjny zawarty w umowie, elektronicznej:

Najprostszym sposobem jest przesłanie wypełnionego i podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.
Oświadczenia na adres: ustawa@enea.pl lub przez eBOK. Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.
Zalecamy skorzystanie z wzoru Oświadczenia, który jest dostępny na stronie enea.pl zgodny z rozporządzeniem ministra właściwego do spraw energii.

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta ENEA: https://ebok.enea.pl/logowanie

► Masz pytania? KOMENTUJ! ◄ ► Pomogłem? ŁAPKA W GÓRĘ! ◄ ► SUBSKRYBUJ ◄

UWAGA! Wszystkie wskazówki i porady stosujesz na własną odpowiedzialność. W razie wątpliwości polecam konsultację i weryfikację podanych informacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content